Zakres usług

Sprawy karne

 • Obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • Obrona w postępowaniu wykonawczym – o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • Zastępstwo w sprawach z oskarżenia prywatnego, o odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania,

Sprawy rodzinne

 • Rozwód i separacja, unieważnienie małżeństwa
 • Alimenty,
 • Ograniczenie, zawieszenie, pobawienie i przywrócenie władzy władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie kontaktów,
 • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa i roszczenia z tym związane,

Sprawy cywilne i gospodarcze

 • O zapłatę
 • O odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego, uszkodzeń ciała oraz zadośćuczynienia za krzywdę
 • Wnioski o upadłość konsumencką
 • Windykacja zobowiązań i należności
 • Dochodzenie roszczeń związanych z umowami zleceń, sprzedaży, o roboty budowlane i innymi cywilnoprawnymi
 • Analiza treści, sporządzanie projektów oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
 • Udział, prowadzenie i organizacja negocjacji przedsądowych

Sprawy administracyjne

 • Sporządzanie opinii prawnych, skarg i odwołań
 • Reprezentacja Klientów w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Zakres usług